Senaste inläggen

Av xenia alpkut - Fredag 18 aug 17:00

Aspergers syndrom (AS) är en omtvistad diagnos inom autismspektrum och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt diagnossystemet ICD-10. För att få diagnosen krävs i sammanfattning att personen har en normal till hög intelligensnivå samt normal språklig förmåga, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga. Därtill måste personen ha väldigt specifika och intensiva intressen. För att ställa diagnosen är det även nödvändigt att symtomen framträder under tidig barndom och att det leder till en signifikant funktionsnedsättning i det dagliga livet.

Inom diagnossystemet ICD-10 klassificeras Aspergers syndrom som en genomgripande störning i utvecklingen. I Sverige lanserade Christopher Gillberg begreppet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, där Aspergers syndrom ingick tillsammans med bland annat ADHD.

Aspergers syndrom kan vara svårt att avgränsa från snarlika begrepp som autistiskt syndrom. I det amerikanska DSM-5, som utkom 2013, har Aspergers syndrom försvunnit som diagnos. Istället är diagnosen autismspektrumstörningar nu tydligare specificerad i olika underkategorier. Aspergers syndrom är fortfarande inkluderad i det internationella diagnossystem ICD-10.

Aspergers syndrom medför nedsättningar i förmågan till socialt samspel/social kommunikation, ibland också vad gäller planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga och kroppshållning/kroppsrörelser. Personer med Aspergers syndrom kan uppvisa ett udda beteende. De blir därför ofta missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade, ouppfostrade[1] eller blyga.

Ibland används termen högfungerande autism (HFA) avseende kombinationen autism (autistiskt syndrom) och hög begåvning. Högfungerande autism och Aspergers syndrom har stora likheter och vissa använder de båda begreppen synonymt. Aspergers syndrom anses primärt ha genetisk och biologisk grund. Omkring 2–4 personer per 1 000 anses ha Aspergers syndrom. Andelen män överväger (3–6 män/1 kvinna).[2]
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom

ANNONS
Av xenia alpkut - Fredag 18 aug 15:56

 


Autismspektrumstörning, eng. Autism Spectrum Disorder (ASD), numera även autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. Autismspektrumet omfattar framförallt autism, desintegrativ störning i barndomen, Aspergers syndrom och atypisk autism. Även den inofficiella diagnosen autistiska drag räknas ibland in. [1]

Samtliga autismspektrumtillstånd räknas enligt DSM-IV som genomgripande störning i utvecklingen där även Retts syndrom ingår. Retts syndrom räknas inte till autismspektrat, bland annat därför att det även ger fysiska symtom.[1]


Symptom

Alla stora utvecklingsmässiga störningar har några symptom gemensamma: kliniskt betydelsefulla nedsättningar i adaptiva funktioner, vanligast är med Kommunikation från Primär ADL. och:

 • Svårigheter att använda och förstå språket
 • Svårigheter i relationen med andra människor
 • Svårigheter med förändringar i miljön och det dagliga flödet
 • Repetitiva kroppsrörelser och andra stereotypa beteenden

I svensk lagstiftning används begreppet autismliknande tillstånd om de diagnoser som är besläktade med autism.

Autistiska drag finns inte som diagnos enligt någon av dessa manualer, men används som beteckning när autismliknande symptom föreligger som visserligen inte till antal eller grad räcker till för någon specifik diagnos inom autismspektrumet men ändå präglar personen ifråga. Autistiska drag ska alltså ses som den mest lindriga formen men kan trots det i vissa fall, åtminstone under en period i livet, medföra betydande svårigheter. Förekommer hos personer med annan funktionsnedsättning, till exempel DAMP eller mental retardation (MR), såväl som hos personer utan övriga funktionsnedsättningar.

Ibland används termen högfungerande autism (HFA) avseende kombinationen autism (autistiskt syndrom) och hög begåvning. Högfungerande autism och Aspergers syndrom har stora likheter och vissa använder de båda begreppen synonymt.

Sensoriska avvikelser[redigera | redigera wikitext]

Personer med autismspektrumstörning (ASD) beskriver ofta att de reagerar annorlunda än personer utan ASD på sensoriska intryck. Ofta handlar det om en överkänslighet för hörsel-, smak-, lukt-, syn- och känselintryck.[2] Överkänslighet för ljud och ljus kan handla om svårigheter att filtrera syn och hörselintryck. Vad gäller smak kan avvikelser i denna modalitet innebära att enbart viss mat uppskattas och att kosten således blir restriktiv. Känslighet vad gäller taktila (känsel) intryck kan innebära undvikande av beröring samt att bekväma kläder föredras.Hos andra individer med ASD kan sensoriska avvikelser dock innebära det motsatta dvs. underkänslighet för taktila intryck såsom att inte känna av smärta, eller ett begränsat intag av vissa ljud- och ljusintryck. Det är inte heller ovanligt att samma person kan vara överkänslig för en sensorisk modalitet men underkänslig för en annan.[3]


I en studie som inkluderade 208 barn diagnostiserade med ASD i åldrarna 20-54 månader konstaterades att 76% av barnen uppvisade åtminstone en tydlig sensorisk avvikelse.[4] I hela gruppen var underkänslighet för smärta och överkänslighet för ljud, de modaliteter som var mest påverkade (se Figur 1). I denna studie fann man även att kognitiv nivå och språkutveckling inte påverkade antalet sensoriska avvikelser. Däremot fann man att symtom som vanligen associeras med autism såsom tå-gång, sömnproblem, självskada och restriktivitet kring mat kunde relateras till förekomsten av sensoriska avvikelser. I en annan studie[5] noterades att 90% av barnen med ASD uppvisade sensoriska avvikelser i flera sensoriska domäner. Resultaten i denna studie tyder således på att individer med autism vanligtvis inte bara har avvikleser i en sensorisk domän men ofta i två eller tre. I ytterligare en annan studie[6] har man sett att sensoriska avvikelser minskade med åldern på alla områden förutom överkänslighet för taktila (känsel) intryck.

Trots att personer med ASD-diagnos ofta uppvisar olika klinsiska sjukdomsbilder går det att hos de allra flesta att hitta symtom på sensoriska avvikelser. Trots detta ingår inte sensoriska avvikelser som något diagnoskriterium för ASD, men många studier på ämnet pekar på att detta kan komma att ändras i framtiden.[7] Sensoriska avvikelser är också de symtom som under de första två åren i livet mest tydligt särskiljer barn med ASD från barn med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.[8] Denna kunskap kan således vara viktig just för att tidigt skilja ut ASD från andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och på så vis möjliggöra tidiga och anpassade interventioner. Fokus på sensoriska avvikelser vid utredning och diagnostisering kan möjliggöra att personer med ASD får hjälp att anpassa miljön efter dessa avvikelser. Eftersom personer med ASD inte alltid har förmågan att uttrycka vad dessa avvikelser innebär för dem, är denna hjälp betydande. Utan denna hjälp kommer personen antagligen fortsätta att utsättas och utsättas sig själv för sensoriska intryck som kan skapa starka stressreaktioner.[9]

 


https://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning

ANNONS
Av xenia alpkut - Fredag 18 aug 11:00

Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Symtomen kan vara olika starka för olika personer. Om du har asperger kan det märkas på hur du kommunicerar med andra. Du kan också ha lättare än andra att fokusera på saker som intresserar dig.

Asperger är en form av autism

Aspergers syndrom är en av diagnoserna i AST, autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika typer av autism. Ibland kallas Aspergers syndrom för högfungerande AST. Ofta används det kortare namnet, asperger.

Asperger är en lindrigare form av autism än autistiskt syndrom. Om man har asperger fungerar man bra intellektuellt, eller ibland över genomsnittet inom några eller flera områden som man är särskilt intresserad av. Det är vanligt att man har lätt att koncentrera sig på uppgifter som man upplever särskilt intressanta och meningsfulla. Ofta är man mycket uthållig när det gäller sina specialintressen, det vill säga man tröttnar inte så fort på det man är intresserad av.

Om du är ung och har asperger kan du läsa texten

 

Aspergers syndrom på UMO.se.https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Aspergers-syndrom/

Av xenia alpkut - Fredag 18 aug 09:54

Autism (infantil autism, autistiskt syndrom, Kanners syndrom, klassisk autism) är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitivaoch emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor.

Problemen kan även visa sig i att man har svårt att ta in och tolka information. Begränsningar i de individuella förmågorna yttrar sig i olika beteenden som inte är lika vanliga hos personer utan autism. Diagnoskriterierna för autism utgörs av en specifik kombination av begränsningar i socialt och kommunikativt beteende och tydligt repetitivt beteende.Historik


Begreppet myntades av den schweiziske psykiatrikern Eugen Bleuler och betyder själv-försjunkenhet eller upptagenhet. Ordet kommer från det grekiska ordet αυτος (Autos), som betyder "själv". Bleuler använde det för första gången 1912 i ett nummer av American Journal of Insanity i samband de svårigheter som personer med schizofreni kan ha att få kontakt med andra människor. "Autism" i detta sammanhang kallas ibland för schizofren autism, och har knappast något att göra med den autism som diskuteras här. Angående detta uttryckte sig dr Asperger såhär: "Namnet härstammar från autismbegreppet inom schizofreni. I det sammanhanget syftar det på en grundläggande kontaktstörning, som förekommer i allvarlig form hos den schitzofrena patienten. Begreppet autism, som myntades av Bleuler, är otvivelaktligen en av de största språkliga och begreppsmässiga innovatoinerna inom den medicinska terminologin" (die "autistischen Psychopetem" im Kindesalter, 1944)

Klassificeringen av autism uppstod inte förrän 1943 när Leo Kanner, doktor på Johns Hopkins sjukhus, studerade en grupp om elva barn och introducerade benämningen tidigt infantil autism. Samtidigt beskrev en österrikisk forskare, Dr. Hans Asperger, en annan form av autism som senare blev känd som Aspergers syndrom. Det globala erkännandet av Hans Aspergers arbete försenades dock på grund av andra världskriget. Faktum är att majoriteten av hans arbete inte blev erkänt förrän 1997.Den biologiska förklaringsmodellen

Inom psykodynamisk teori och praktik från Bruno Bettelheim[1] till Birgitta Zenker[2] betraktades autism som en typ av barnpsykos orsakad av tidiga traumata, vilket föranledde en psykoterapeutisk behandlingsfilosofi.https://sv.wikipedia.org/wiki/Autism

Av xenia alpkut - Torsdag 17 aug 14:30


Varje år, den 6 mars utövar invånare i en by i Bulgarien en skrämmande handling kallad ”hundspinnning” i den felaktiga tron att detta kommer att förhindra rabies och hålla bort onda andar. Under denna grymma ritual knyts ett rep runt en hunds bröstkorg, Och hunden får hänga över en stor behållare med vatten. Hunden snurras tills repet är så spänt som det kan bli, och det stackars djuret pressas smärtsamt för att sedan släppas ner i det kalla vattnet.

Deltagarna säger att hundarna inte skadas under denna ritual, men det är helt felaktigt. Vissa hundar har drunknat för att de är för desorienterade för att simma till ytan. Hundarna som överlever är rädda och traumatiserade det hela. Ritualen blev officiellt förbjuden av den bulgariska regeringen 2006, men lagen verkställs inte, och folk fortsätter att utföra den sadistiska ritualen.

I många år har djurförespråkare i Bulgarien försökt att stoppa denna hemska tradition och de uppmanar desperat byborna att istället använda uppstoppade leksakshundar. Men tills polisen börjar bötfälla och arrestera personer som håller på med det så kommer det att fortsätta att hända, och fler hundar kommer att lida och dö.http://www.djursidan.se/2017/06/12/skriv-pa-att-stoppa-den-sjuka-traditionen-med-hundsnurrning-usch-vad-hemskt/

Av xenia alpkut - Torsdag 17 aug 13:25


Efter att Donald Trump, på en pressträff i tisdags, för andra gången beskyllt ”båda sidor” för våldet i Charlottesville kokar det i Vita huset. Det uppger källor för Politico och CNN.

Missnöjet är stort bland medarbetarna, enligt uppgifterna.

Trump själv tyckte presskonferensen gick toppen – och ångrar ingenting.

Först gav Donald Trump både vänster- och högerdemonstranterna skulden för lördagens våldsamheter i Charlottesville, Virginia – där James Alex Fields jr misstänks ha kört in i en folkmassa och dödat en kvinna i vad som beskrivs som ett terrordåd.


Sedan fördömde han i måndags vit makt-rörelsen och sa bland annat att ”rasism är ondska”. Detta efter att ha fått kritik för sitt tidigare tvetydiga uttalande.

Men under en presskonferens i tisdags återföll Trump i sina första, ambivalenta, ordalag, vilket har fått flera tongivande partikamrater att gå i taket. Bland annat kallade han en del av deltagarna i vit makt-demonstrationen för ”väldigt fina människor”.

”Äcklad” och ”djupt upprörd”

Flera Vita huset-medarbetare ska ha tagit illa vid sig och efteråt diskuterat hur illa pressträffen gick, enligt uppgifter till Politico.

Gary Cohn, ekonomisk rådgivare till Donald Trump, ska ha varit särskilt bedrövad, skriver Politico. Han stod bredvid presidenten på pressträffen, som egentligen skulle ha handlat om en av Trumps hjärtefrågor – infrastruktur.

Cohn som är jude var ”äcklad” och ”djupt upprörd”, enligt flera personer som New York Times talat med. Han har inte uttryckt något av detta offentligt.


Trump var vid gott mod

Medan medarbetarna våndades över Trumps uttalande ska presidenten själv ha varit vid gott mod under tisdagskvällen, uppger en rådgivare i Vita huset för Politico. Enligt uppgifterna ska han ha tyckt att presskonferensen gick mycket bättre än måndagens uttalande.

En annan Vita huset-rådgivare berättar för Politico att Trump ska ha sagt privat till flera personer att han på videoklipp från Charlottesville sett att även motdemonstranterna var beväpnade – och att han insisterade på att säga vad han tycker är det rätta inför pressen.

Förutom Trump själv ska även chefsstrategen Steve Bannon, som har en bakgrund på den högerextrema sajten Breitbart, varit nöjd med tisdagens uttalande.

Spricka i kretsen runt Trump

Två källor uppger för CNN att Donald Trump inte tar åt sig av kritiken som nu riktas mot honom. I stället ångar han på ”utan ånger” i tron att det är media och människor i det liberala nordöstra USA som överdriver.

De två anonyma källorna bekräftar för CNN att det finns en spricka i kretsen kring Trump.

Presidenten får stöd av sina söner och sina närmaste – som anser Trump ha rätt och bara säger vad hans anhängare tycker. De som motsätter sig är nyare rådgivare som besväras av de kritiska reaktionerna och känner frustration över att han inte bryr sig.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lq8jk/uppgifter-missnoje-i-vita-huset-efter-trump-uttalande

Av xenia alpkut - Tisdag 15 aug 13:32


Det finns personer inom Vita huset som vill bli av med president Donald Trump.

Det menar tidigare kommunikationschefen Anthony Scaramucci, enligt BBC.

Tidigare kommunikationschef Anthony Scaramucci säger idag i en intervju till ABC News att flera personer inom Vita huset jobbar för att få bort Donald Trump som USA:s president.

Han menar att det finns ”vissa delar” inom vita huset som försöker få bort den sittande presidenten

”Det finns ´vissa delar´ inom Washington, vilket även inkluderar Vita huset att inte nödvändigtvis alltid hjälpa presidenten i han intressen eller politiska agenda”

På frågan om han kan nämna några namn svarar han att han redan ”nämnt några namn” och att strategiska förändringar var på gång.


Talar ut efter skandalintervjun

Det här är första gången som Scaramucci uttalar sig i ABC News efter att han fått sparken som Donald Trumps:s kommunikationschef för knappt en månad sedan - bara 10 dagar efter att han tillrätt sin tjänst.

Nyheten om Scaramuccis avsked kom dagen efter han i ett telefonsamtal med en reporter på tidningen New Yorker delade ut rejäla kängor till sina kollegor i Vita huset.

På måndag ska Scaramucci vara gäst hos talkshowvärden Stephen Colbert som redan lagt upp en varning på Twitter att hans censorer bör göra sig redo!

 

Av xenia alpkut - Tisdag 15 aug 13:18

  


En vit älg från de värmländska skogarna har blivit världskändis sedan en film av djuret spridits på sociala medier. Men uppmärksamheten stör såväl boende i området som det ovanliga djuret.En videofilm av en stor vit älg sprids som en löpeld på sociala medier och har plockats upp av stora nyhetsförmedlare som BBC och The Guardian. Älgen som håller till i skogarna norr om Arvika har blivit världskändis och sätter Värmland på kartan, men Anders Tedeholm på länsstyrelsen i Värmland suckar när TT ringer.


– Det är på gott och ont, det upplevs som störande, både av boende och av djuret. Det har varit fullkomligt hysteriskt och folk går omkring på tomterna och följder efter in i skogen i jakt på den vita älgen, säger han.

”Inte roligt”

Johan Brunsell är amatörfotograf med ett stort naturintresse. Tillsammans med en kamrat från sin fotoklubb hade han i torsdags tagit sig till området där älgen har siktats, men expeditionen slutade inte som fotograferna hade tänkt sig.

– Han hade fått nys om att älgen var vid landsvägen och när vi kom dit var där minst 20 personer och bilar överallt. Sedan har jag fått höra att ett tiotal personer följde efter älgen in i skogen och gick in på tomten till en privatbostad. Det var en situation som inte är rolig för oss entusiaster och naturälskare, säger han.

Det är sedan tidigare känt att det finns ett bestånd av vita älgar i ett område som täcker delar av Värmland, Dalsland och norra Bohuslän. Tvärt emot vad man kunde tro är älgarna inte albino.– De har troligen ett annat pigmenteringsfel som gör att de ser ut som de gör. De har inte röda ögon, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

”Många jägare som sparar de vita”

Man menar att de vita älgarna tack vare sin storlek inte blir mer utsatta för attacker från rovdjur än sina bruna artfränder. Tvärt om kan färgen skydda dem från älgarnas största fiende.

– Det är många jägare som sparar de vita älgarna för att de är så pittoreska, och till viss del även för att de är en turistmagnet, säger Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas riksförbund.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EVO9j/viral-vit-alg-retar-boende-i-varmland


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

14 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se