Sot från dieselmotorer fastnar i högre grad än andra partiklar i lungorna, vilket kan ha konsekvenser för vår hälsa. Det visar forskning från Lunds tekniska högskola.

Nyligen slog Världshälsoorganisationen (WHO) fast att dieselavgaser är "cancerframkallande", från tidigare "troligen cancerogena".

Det skulle kunna innebära att vi i framtiden får gränsvärden även för sot.