Alla inlägg den 6 oktober 2016

HEJ

Av xenia alpkut - 6 oktober 2016 18:33

  

ANNONS
Av xenia alpkut - 6 oktober 2016 14:45

     

Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Man kan då behöva genomgå en demensutredning och om man är sjuk finns det mycket stöd att få. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom, då nervcellerna förtvinar i ett eller flera av hjärnans områden.

Andra vanliga demenssjukdomar förutom Alzheimers sjukdom är blodkärlsdemens, Lewy Body demens och pannlobsdemens.

Symtom vid Alzheimers sjukdom

Tidiga symtom på Alzheimers sjukdom brukar vara att få problem med minnet och ha en förändrad tidsuppfattning. Andra symtom är att man kan få svårt att prata och kan känna sig orolig, nedstämd och oföretagsam. Det är vanligt att man är medveten om sina svårigheter och därför drar sig tillbaka och undviker kontakt med andra. Fler tidiga symtom är att man får svårt att följa med i TV-program eller att förstå sammanhang när man läser tidningen. Man kan ha svårt för att vara ensam, även kortare stunder. Det beror på att man inte längre kan bedöma hur länge en närstående har varit borta.

Svårare att klara vardagssysslor

Senare i sjukdomen får man svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller resa på egen hand. Många får svårt att känna igen sig och att hitta, först utomhus men senare också i det egna hemmet.

Så småningom kan man få svårare att hålla sig ren, att duscha och tvätta sig. Ibland kan man bli aggressiv och misstänksam. När man har problem med att minnas och att följa resonemang kan man få en annan uppfattning om hur saker och ting förhåller sig än den omvärlden har.

Alzheimers och andra minnesproblem

Det är vanligt att få något sämre minne vid högre ålder, och det kan vara svårt att avgöra om man bara har blivit glömsk eller om man har fått Alzheimers sjukdom. Det är mycket ovanligt att personer under 50 år får Alzheimers sjukdom.

När man har minnesproblem kan det vara särskilt svårt att minnas vardagliga händelser, som till exempel var man har lagt nycklarna. Stress, sömnproblem, depression och hög arbetsbelastning kan försämra minnet tillfälligt. Genom de medicinska utredningar som görs kan en läkare tidigt avgöra om minnesproblemen beror på Alzheimers sjukdom.

Förvirring – extrem belastning på hjärnan

Plötslig förvirring kan ibland orsakas av att hjärnan utsätts för extrem belastning genom stress, tillfällig syrebrist eller kroppsligt besvär som en infektion, blodbrist eller smärta. En del läkemedel kan också ligga bakom. Andra orsaker kan vara förändringar i livet, till exempel byte av bostad.

Hjärnans sätt att fungera störs och man får svårt att tänka klart, tala, förstå och att klara det dagliga livet. Det är vanligt hos äldre, men särskilt vanligt är det om man redan har en hjärnsjukdom, som till exempel en demenssjukdom. Det kan då märkas genom att man plötsligt försämras i funktioner som man brukar klara av och verkar mer förvirrad än tidigare.

Natt kan vändas till dag och det är svårt att koncentrera sig på att göra en sak i taget. Många går bara omkring och plockar bland sina saker eller talar osammanhängande. Ibland kan man ha hallucinationer, då man tycker sig se eller höra saker som inte finns i verkligheten. 

När ska jag söka vård?'

Om du känner dig förvirrad, får svårt att tänka eller har minnesstörningar under mer än en månad bör du kontakta en vårdcentral. Det är viktigt att ta reda på vad besvären beror på eftersom de kan ha orsaker som går att behandla, till exempel depression eller för låg ämnesomsättning.

För att du själv eller närstående ska kunna komma underfund med hur du mår kan du fundera över tre frågor:

 • Är mitt minne lika bra som förut så att det dagliga livet fungerar?
 • Fungerar min förmåga att lösa problem, tänka, resonera och att planera?
 • Har min sinnesstämning och mitt humör förändrats?

Om svaren på någon av dessa frågor tyder på att du inte mår som du brukar, bör du bli undersökt av en läkare och eventuellt få genomgå en demensutredning som visar om du har någon demenssjukdom.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.


Psykolog och arbetsterapeut

Om diagnosen är oklar eller osäker kan du behöva genomgå fler undersökningar. Psykologer kan göra en djupare undersökning av dina intellektuella funktioner.

Vid behov kan en arbetsterapeut bedöma ditt dagliga liv för att se vad som är svårt och vad som fungerar. Arbetsterapeuten kartlägger hela livssituationen. Den kunskapen är viktig för att kunna planera hjälp från socialtjänst och sjukvård tillsammans med de anhöriga.

En rättighet att få information

Du ska få veta vem du ska kontakta och när för att ta del av svaren efter provtagningar och undersökningar. Du ska också få reda på vart du ska vända dig om du blir sämre.

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.


För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får. Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det. Ställ frågor. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk  till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alzheimers-sjukdom/

ANNONS
Av xenia alpkut - 6 oktober 2016 14:15


Behandling

De flesta som har Alzheimers sjukdom kan vårdas i hemmet. Det går inte att bli frisk från sjukdomen, men det finns läkemedel som delvis mildrar symtomen. Vissa personer kan märka av klara förbättringar, till exempel i koncentrationsförmåga, minne eller språklig förmåga. Många gånger bidrar läkemedlen till att hjärnans olika centrum kan fungera längre än om du inte får behandling.

De så kallade acetylkolinesterashämmarna förstärker ett signalsystem i hjärnan som har skadats av demenssjukdomen. De verksamma ämnena donepezil, som finns i läkemedlet Aricept, rivastigmin som finns i Exelon och galantamin, som finns i Reminyl,  kan minska symtomen och förbättra tänkandet och minnet.

Det verksamma ämnet memantin, som finns i läkemedlet Ebixa, påverkar ett annat system som har skadats av demenssjukdomen och kan på så sätt minska de intellektuella symtomen.

Läkemedlen kan inte bota, men de kan mildra symtomen under den tid du tar medicinen. De psykiska symtom som en del som har Alzheimers sjukdom får, till exempel nedstämdhet, hallucinationer, vanföreställningar, ångest och oro, kan också behandlas med läkemedel.

Biverkningar av behandlingen

Läkemedlen som verkar genom att förstärka signalsystemet med acetylkolin kan ge biverkningar från mag-tarmkanalen, eftersom acetylkolin finns där också. Avföringen kan bli lös och du kan bli illamående. Oftast är biverkningarna övergående. Memantin (Ebixa) ger sällan några biverkningar.

Om man har Alzheimers sjukdom blir man sakta sämre och får allt svårare att tolka sina egna kroppssignaler. Till slut blir det allt svårare att få i sig mat, även om man får hjälp, och kroppen blir allt svagare.

Du som har Alzheimers sjukdom behöver, liksom dina närstående, få information och kunskap om sjukdomen och vilka följder den får i olika stadier. I vissa delar av landet är det ordnat så att du kan få en kontaktperson inom sjukvården och äldreomsorgen. Kontaktpersonen följer sjukdomsutvecklingen och lär känna de behov du har som demenssjuk. Om du berättar om bekymmer och problem i tid, kan du få hjälp innan situationen blir svårare att hantera. 

Vad händer i kroppen?

Demens innebär dels problem med minnet och dels med att tolka intryck från sinnena och omgivningen. Det är dessutom svårare att tänka och att göra saker.

Allt mindre socialt umgänge

Många par, där den ena har Alzheimers sjukdom, beskriver hur de får allt mindre socialt liv i takt med att sjukdomen blir sämre. Den som är sjuk känner sig lätt utanför och mindervärdig, vilket ofta leder till att hen helst undviker att träffa andra människor. Det är viktigt att försöka motverka en sådan utveckling och, så gott det går, hålla fast vid sociala nätverk och möjligheter till stimulans.


Symtomen kan mildras

En del personer med Alzheimers sjukdom utvecklar tillsammans med sina närstående ett speciellt sätt att leva för att underlätta vardagen tillsammans. Det kan vara ett liv med tydliga och återkommande rutiner. Ett lagom socialt umgänge är det viktigt att försöka behålla.

Det finns många sätt att kompensera ett dåligt minne. Ett sätt är att ta längre tid på dig när du ska försöka inpränta något i minnet. Du kan till exempel använda stödord för att komma ihåg vad du har lärt dig. Det är viktigt att du kan koncentrera dig på uppgiften och inte blir störd. Men minnesträning ger ofta ett begränsat resultat. Om du till exempel tränar minnet för telefonnummer blir du bra på just det, men kan fortfarande ha lika svårt att komma ihåg namn och ansikten.

Vad du äter har betydelse

Ensidig eller dåligt sammansatt kost kan ge vitaminbrist, som i din tur kan skada hjärnans celler. Det kan leda till att du får sämre minne eller andra hälsoproblem. Alkohol i för stora mängder är en välkänd orsak till hjärnskador och minnesproblem. 

Ofta bor du hemma först

När du väl har fått en diagnos börjar planeringen av den vård och omsorg du behöver. Du själv eller närstående pratar med läkare, sjuksköterskor och biståndshandläggare från kommunen. Om du får vård tidigt finns det goda möjligheter att få stöd så att du ska kunna vårdas i hemmet. Om det behövs kan du få hjälp av kommunens vårdpersonal.

Om du har Alzheimers sjukdom brukar du ha regelbunden kontakt med din läkare och direktkontakt med en distriktssköterska. Ibland finns en särskild sjuksköterska kopplad till ett team i kommunen som sköter omsorgen. Det innebär att du kan nå samma sjuksköterska för de behov som uppstår under sjukdomen.

Det vanligaste är att fortsätta bo i sitt hem tillsammans med en närstående. Du får hembesök av en distriktssköterska eller sjuksköterska tillsammans med en undersköterska, eller av omsorgspersonal. 

Varje person som behöver vård, oavsett om det är i hemmet eller i särskilt boende, har rätt att få en individuellt upprättad vårdplan, där en anhörig eller en god du ska vara delaktig om du inte själv kan. Ett särskilt boende kan vara ett servicehus eller sjukhem. 

Hemsjukvård 


Om du behöver sjukvård men har svårt att ta dig till vårdcentralen kan du få hemsjukvård. Då får du regelbundet besök av en distriktssköterska, sjuksköterska eller undersköterska i ditt hem. Det kan till exempel vara om du dagligen behöver hjälp med att ta dina mediciner. I många kommuner finns särskilda demenssjuksköterskor som du kan få råd och stöd av. Dessa sjuksköterskor har också nära kontakt med omsorgspersonalen.

Av xenia alpkut - 6 oktober 2016 11:30


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23645750.ab

Kategori 4-orkanen Matthews öga har nu nått Kuba efter att ha dragit fram över Haiti och Dominikanska republiken, enligt det amerikanska orkancentret NHC.

Minst sju människor har dött hittills. Södra delen av Haiti är avskuret sedan en bro kollapsat.

Flera delstater längs USA:s östkust har utlyst undantagstillstånd. I South Carolina evakueras minst en miljon människor längs kusten.


 Orkanen Matthew, med vindar på 230 kilometer i timmen, svepte in över Haiti tidigt på tisdagen, svensk tid, och har orsakat förödande jordskred och översvämningar.

Tidigt på tisdagsmorgonen uppgav haitiska myndigheter att en person, en fiskare, dött till följd av orkanens framfart. Ytterligare en fiskare saknas och antas vara död.

– Vi har redan upplevt dödsfall. Personer som befann sig ute till havs. Det finns saknade personer. Det är människor som inte tog åt sig av varningarna. De har förlorat sina liv, säger presidenten Jocelerme Privert på en presskonferens på tisdagen, enligt CNN.

Södra Haiti isolerat efter broras

Dessutom har en tonårspojke dött på Saint Vincent och Grenadinerna när han rengjorde en stupränna vid sitt hus och hamnade i ett jordskred. Fyra personer har omkommit i Dominikanska republiken och 200 hem skadats, uppger AFP.

Sammanlagt har sju personer bekräftats döda.

Gator i Haitis huvudstad Port-au-Prince rapporteras ha svämmat över. Södra delen av Haiti är helt isolerad från resten av landet sedan en bro kollapsat i de hårda vindarna. Bron är den enda länken mellan Port-au-Prince och den södra halvön.

Hjälporganisationen Oxfam är på plats i sex områden på Haiti och har förberett för att tillhandahålla dricksvatten och hygienartiklar.

– Vi hör om tak som slits av från hus och om 20 fot höga stormvågor, säger Jean Claude Fignole vid Oxfam i ett uttalande och fortsätter:

– Vatten kommer att bli ett stort problem. Vår prioritet är att få rent vatten och hygienartiklar till familjer så snart som möjligt för att undvika spridning av kolera. Under de kommande veckorna och månaderna kommer antagligen hunger bli en faktor. En del grödor i landets södra delar är helt förstörda.

I Port-au-Prince lever fortfarande 50-60 000 människor i tält sedan jordbävningen 2010, enligt Oxfam.

Kustsamhällen förstörda

Haiti har förberett sig med 1 300 skyddsrum för 340 000 människor i området inför orkanen Matthew – den kraftigaste sedan 2007.

George Hudicourt är ordförande i hjälporganisationen Hoppets stjärna på Haiti och uppgav under tisdagsmorgonen att förödelsen då redan var märkbar.

– Jag har fått korta rapporter från människor i området och små samhällen vid kusten uppges redan vara totalförstörda. De var för nära havet och förstördes redan innan orkanen drog in, säger Hudicourt till TT.


Lever i hyddor

Redan under måndagen tilltog stormen i styrka när den kom krypande över Karibien i nordvästlig riktning, i en hastighet på endast sju kilometer i timmen. Att den drar fram långsamt är dock inget att glädjas åt då det rör sig om kvardröjande vindar i en hastighet på uppemot 61 meter per sekund och regn, som kan komma att orsaka stor skada, skriver Reuters.

– Slow motion är nästan alltid en dålig sak för alla landområden som påverkas, säger John Cangialosi, orkanexpert vid NHC.

Enligt borgmästaren Federic Hislain behövde 150 000 människor bussas bort från Haitis största slumområde Cité Soleil, nära havet i Port-au-Prince.

– Dessa människor lever längs stranden i ett gäng hyddor som oftast inte ens kan skydda dem från vanliga regn, säger Federic Hislai, enligt Reuters.

Drar vidare mot Florida

Matthew har även drabbat Jamaica. I huvudstaden Kingston uppges många ha bunkrat burkmat, vatten och batterier. Större vägar och vattendrag svämmade över och människor ska ha setts försöka putta bilar vid gator som vattenfyllts kort efter att himlen öppnat sig.

– Skadorna kommer att påverka vår ekonomiska tillväxt, som redan är skör, säger premiärminister Andrew Halness.

Efter Haiti väntas stormen nå östra Kuba, för att på onsdag dra in över Bahamas på torsdag nå Florida. Fortfarande som en orkan, men med vilken kraft är ännu oklart.

Undantagstillstånd i flera stater

Floridaguvernören Rick Scott har satt hela staten i katastrofberedskap, rapporterar Miami Herald.

– Om Matthew slår till direkt mot Florida kommer det att bli en massiv förstörelse som vi inte har upplevt på år, säger han.

Även North Carolina har utlyst undantagstillstånd i stora delar av staten, 66 counties.

– Vi kan inte chansa och vi spelar inte med människors liv och levebrödet för alla som bor längs kusten, säger guvernör Pat McCory, enligt CBS News.

Undantagstillstånd gäller också i delar av Georgia och South Carolina – där även guvernören Nikki Haley beslutat om att evakuera kustsamhällen, totalt runt en miljon människor. Enligt The Post and Courier inleds evakueringen under onsdagen.Av xenia alpkut - 6 oktober 2016 10:22

         


Hur ska man behandla alzheimerssjuka och äldre personer med demens? Det har länge varit en omtvistad fråga. För de är ju fortfarande människor som vem som helst, och deras liv är inte över bara för att man blivit äldre och inte har samma förmåga att minnas.

Jean Makesh tog fasta på denna oerhört viktiga fråga och skapade ett unikt koncept.

Han byggde ett boende som fungerar som en tidskapsel – och återskapar viktiga minnen för de äldre.


Det här äldreboendet i Ohio, USA, är endast ett av tre boenden i världen som är speciellt designad för boenden som lider av Alzheimers och demens. 

Där finns små hus med verandor, som alla ser ut att blicka ut mot en golfbana, och hela inredningen är byggt som ett samhälle på 40-talet. Med ett otroligt öga för detaljer i allt från färgtema till dåtidens mode, är detta boende en unik plats.

Och med specialfibrer installerade i taket återskapas ett speciellt dagsljus och en stjärnhimmel i taket kvällstid.

Golven är grönmålade för att imitera en gräsmatta och ljudeffekter från högtalare konstruerar ljud av fåglar som kvittrar – allt i terapeutiskt syfte för de boende.

”Varenda liten detalj har ett terapeutiskt syfte, en terapeutisk effekt”, säger grundaren Jean Makesh till News-Herald.

Det är han, en expert på rehabilitering, som har skapat denna perfekta plats för alla som drabbas av demens eller Alzheimers.

Efter att Jean lärt sig hur trygga och välbekanta miljöer kan leda till stora återgångar vad gäller ångest, ilska och depressioner, så bestämde han sig för att skapa ett boende som kunde skapa just en trygg miljö. Men då på ett långt mycket mer avancerat sätt än vad någon gjort tidigare.

Han återskapade nämligen miljöer från en tid då de äldre var unga och pigga – och har dessutom infört lektioner där de åter får lära sig baskunskaper. Allt för att hålla hjärnan i trim.

”Jag tar dem tillbaka till platser som de kan minnas. Jag skapar en tidskapsel bakåt. Det hjälper dem att omfamna allt annat runt omkring dem”, säger Makesh.

Projektet har hittills varit en succé och blivit omskrivet över hela världen. Nu hoppas grundaren att hans idé kan utvecklas och växa – så att alla äldre som drabbas av demens och Alzheimers kan få en värdig ålderdom.


Alla äldre förtjänar att behandlas med respekt och värdighet. Livet tar inte slut bara för att man blir pensionär. Dela gärna om du också hoppas att det sprider sig till Sverige och andra länder!

http://www.newsner.com/geniala-aldreboendet-ar-specialbyggt-for-boende-med-alzheimers-och-demens/om/familj-2

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se