Alla inlägg den 13 december 2016

Av xenia alpkut - 13 december 2016 10:59


Bryter mot Europakonventionen

Schultz säger att förslaget om att skicka folk till länder där de riskerar tortyr och dödsstraff bryter mot Europakonventionen:

– Så länge vi är med i Europakonventionen och så länge domstolarna följer den kommer det inte att gå att genomdriva ett sånt här förslag.

Sverigedemokraterna har motionerat i riksdagen om att begränsa allemansrätten - alltså den till stor del sedvanerätt som ger alla människor rätt att gå över privat mark i naturen, att uppehålla sig där tillfälligt och till exempel plocka bär, svamp och vissa växter - från viss form av kommersiellt bruk. Offentligt har SD motiverat förslaget med att det inte bör vara "möjligt att mot markägarens vilja utnyttja annans egendom i förvärvssyfte, bland annat eftersom markägarens möjligheter att förhindra att det uppkommer skador idag är mycket begränsade", som det står i en SD-motion från i oktober i år.

Kent Ekeroth förde redan sommaren 2013 fram förslaget om att inskränka allemansrätten, men han motiverade det med att det är "mkt problem med alla inv (invandrare, reds anm) som kommer o sabbar", som han skrev i ett mejl till partiledningen.


"Hej då"

När Expressen når Kent Ekeroth på telefon är han kortfattad:

– Hej då, säger han och lägger på luren.

Senare skriver han i ett mejl:

"Det finns goda skäl att göra skillnad på medborgare och icke-medborgare. En viktig sådan skillnad är att utländska medborgare kan utvisas om de begår brott. Den möjligheten används för sällan idag.

Med massinvandringen har vi fått nya typer av brottslighet. Ett exempel är grov, organiserad brottslighet med grupperingar baserade på etnisk tillhörighet eller klaner. Detta är nyheter för oss i Sverige. Det svenska rättssystemet behöver utvecklas och förnyas för att kunna hantera denna nya situation.

En annan följd av massinvandringen är terrorism. Mot terrorister behöver vi vara särskilt tuffa. Dessa måste kunna utvisas ur Sverige oavsett vilken situation som väntar dem i hemlandet. Vi kan inte ta hänsyn till säkerheten för den som kommer till Sverige med syftet att döda oss eller andra. Internationella konventioner som eventuellt tvingar oss att behålla terrorister måste i de delarna göras om eller frånträdas."


Ekeroth väljer däremot att inte svara på frågan om han inte står bakom principen om att alla är lika inför lagen, eller vad han syftar på när han motiverar en inskränkt allemansrätt för att invandrare kommer och "sabbar".ANNONS
Av xenia alpkut - 13 december 2016 10:00

 

På bilderna från ”Så mycket bättres” återträff saknas en artist.

Runt bordet sitter Lisa Ekdahl, Little Jinder, Danny Saucedo, Tommy Nilsson och Magnus Carlson.

– Jill hade kräksjuka precis den dagen vi spelade in, och var tvungen att lämna återbud i sista stund, säger producenten Martin Nygren.


– Vi hade ingen möjlighet att flytta fram inspelningen. Vi hittade inget datum och hade inte hunnit klart, så tyvärr, säger Martin Nygren.

Återbudet från Jill Johnson kom väldigt snabbt inpå den planerade inspelningen i mitten av november.

– Kräksjukan slår ju till med omänsklig kraft. Nej, men det var jättetråkigt. Och jag vet att Jill tyckte att det var tråkigt.

Martin Nygren säger att Jill Johnson verkligen sett fram emot att få träffa alla igen.


– Hon är ju den som inte bor i Stockholm, så hon har ju inte haft möjlighet att träffa de andra i samma utsträckning. Jag vet att hon tyckte att det var tråkigt, säger Martin Nygren, exekutiv producent för ”Så mycket bättre”


http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/qaxvw/darfor-ar-jill-inte-med-i-sa-mycket-battres-atertraff

ANNONS
Av xenia alpkut - 13 december 2016 00:15


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Missbildnin


En missbildning är en medfödd anatomisk variation som gör den drabbades anatomi dysfunktionell, till skillnad från besvär som ådras under levnadsåren. Missbildningar kan upptäckas före eller runt födseln, eller först många år senare. Missbildningar kan vara följden av genetiska abnormaliteter, miljön i livmodern, eller andra faktorer.

 

SvårighetsgraderMissbildningar kan variera från smärre fysiska anomalier (till exempel födelsemärken), grava fel i enskilda organ (som medfödda hjärtfel), till systemiska fel som påverkar flera delar av kroppen. Metaboliska defekter anses också vara missbildningar. De mest grava, som anencefali, är omöjliga att överleva. Missbildningar är en ledande orsak till spädbarnsdödlighet.

 

FörekomstRunt 2 % till 3 % av alla barn som föds har märkbara missbildningar. Missbildningar som rör hjärnan är de vanligaste, runt 10 av 1000 födda, jämfört med hjärtmissbildningar med 8 av 1000 födda, njurmissbildningar med 4 av 1000, och lemmissbildningar med 2 av 1000. Hjärtmissbildningar är den vanligaste missbildningen som leder till döden hos spädbarn, med 28 % dödlighet, följt av kromosomala anomalier och andningsorgansfel med 15 % vardera, och hjärnfel med 1 %.

 

Orsaker


Ungefär 25 % av missbildningar uppstår på grund av genetiska abormaliteter. Ungefär 5 % uppstår på grund av fel i stora delar eller hela kromosomer. Några missbildningar uppstår när abnorma gener ärvs från föräldrar, men andra kan uppstå från mutationer i äggets eller spermiens arvsmassa.

Ämnen, brist på ämnen, eller infektioner i livmodern som kan orsaka missbildningar kallas teratogener. Till exempel förknippas brist på folsyra hos modern med spina bifida. Om modern blir utsatt för farliga ämnen under graviditeten (till exempel kvicksilver) eller läkemedel (som fenytoin) kan orsaka igenkännbara missbildningar. Infektioner av till exempel röda hund eller syfilis kan också påverka fostret.

Alkohol är en känd substans med fosterskadande effekt. Fostrets utveckling påverkas i negativ riktning eller avstannar helt om det blir alkoholpåverkat. Särskilt påverkas hjärnans utveckling och barnen föds oftast microcephala med påverkan även på syn och hörsel. Barnen få ett karakteristiskt utseende med ett litet toppigt format huvud, ofta med slutningsdefekter i läpp och gom. Detta tillsammans med en störd neurologisk utveckling gör att de har bestående svårt att äta och svälja, vilket andra barn med läpp- och gomspalt inte har. Det är inte sällsynt att de föds med "grå starr" katarakt och, deras ofta tätt sittande ögon, är sällan fullseende även om starren opereras tidigt. Om alkoholpåverkan sätts ut så snart kvinnan vet att hon är gravid, så återhämtar fostret vanligen en stor del av tillväxtförlusten.


Narkotika som den gravida kvinnan intar påverkar fostret i högre grad än henne själv. Beroende på vilken narkotika kvinnan använder får fostret mer eller mindre bestående skador, oftast av mentalt slag. Den största risken för dessa foster är att de är små för gestationsåldern men också att de är i svår abstinens då de föds och måste börja livet med narkotikaavvänjning.


Av xenia alpkut - 13 december 2016 00:00

Schizofreni är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen, så svår att det räknas som en psykos. Typiska symptom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, så kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Eftersom det finns en mängd olika kombinationer av symptom som kan resultera i en schizofrenidiagnos, så är det svårt att säga att det är en enskild psykisk störning; Paul Eugen Bleuler, som myntade termen, talade faktiskt i stället om "schizofrenierna" (plural). Det finns också flera schizofrenidiagnoser med olikartade symptombilder.

Diagnosen schizofreni baseras på patientens självrapporterade upplevelser, i kombination med observationer från psykiatrer eller psykologer. Det finns inget objektivt biologiskt test för schizofreni, även om studier tyder på att genetik och biokemi är viktiga orsaksfaktorer, i kombination med livsomständigheter (stress–sårbarhetsmodellen). Nutida forskning fokuserar ofta på neurobiologins roll i det hela. Schizofreniliknande tillstånd kan också uppkomma av fysiska sjukdomar och droger, så kallade organiska psykoser och drogutlösta psykoser,[1] samt vid så kallad hysterisk psykos och depressionspsykos.

Termen "schizofreni" betyder ungefär "kluvet psyke", och kommer från de grekiska orden σχίζω (schizo, "att klyva" eller "att dela") och φρήν (phrēn, "psyke", sinne eller "mind"). Trots dess etymologi är schizofreni inte synonymt med dissociativ identitetsstörning, även känt som multipla personligheter, något som ofta blandas ihop i populärkultur. En mer passande benämning på sjukdomen vore "splittrat psyke", eftersom det bättre beskriver den sjukes situation. I motsats till kulturella stereotyper finns det vidare bara ett litet samband mellan sjukdomen och en benägenhet till aggressivt beteende. Inte sällan används ordet schizofreni slarvigt i vardagssammanhang samt i media, ofta som ett sätt att uttrycka en känsla av förvirring eller kaos.

Personer med diagnosen schizofreni har med hög sannolikhet också andra sjukdomar. Livstidsprevalensen för missbruk är cirka 49 %. Komorbiditet är också hög med klinisk depression, ångest och sociala problem samt en generellt minskad förväntad livslängd. Personer med schizofreni lever typiskt tio till tolv år kortare än de utan denna sjukdom beroende på ökade fysiska hälsoproblem och hög självmordsfrekvens.


Det diagnostiska tillvägagångssättet har blivit ifrågasatt, huvudsakligen av antipsykiatrirörelsen, som menar att man genom att klassificera specifika tankar och beteenden som sjukdomar möjliggör social kontroll av människor som samhället inte anser vara önskvärda, men som inte har begått något brott.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni

Av xenia alpkut - 13 december 2016 00:00


Psykiska störningar (även psykiska sjukdomar, förr mentalsjukdomar) är ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker. WHO:s diagnosmanual ICD definierar psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) som störningar i den psykologiska utvecklingen.[1] Psykiska symtom kan också uppträda till följd av missbruk eller andra kroppsliga sjukdomar. Den allvarligaste graden av psykisk störning, oavsett sjukdom eller orsak, är psykos, där jaget och kognitionen brutit samman; allvarlig psykisk störning innefattar typiskt psykotiska tillstånd.[2]

Begrepp för psykisk störning finns i alla kulturer, och betecknar som regel att någon avviker från vad som anses vara normalt.[3] I FN:s regi arbetar WHO för att förbättra den psykiska hälsan globalt, och därför har deras diagnosmanual ICD-10 en särskild avdelning för psykiska störningar. Med störning menar ICD förekomst av kliniskt igenkänningsbara grupper av symtom eller beteenden som i de flesta fall är förknippade med distress och som inverkar på funktioner i personligheten.[4]

En psykisk störning innebär att en människa mår så dåligt inombords att det orsakar ett signifikant lidande för personen själv, psykiskt, socialt eller ekonomiskt. Störningen klassificeras av ICD-10 utifrån personen själv, huruvida denne uppfattar det som ett lidande, samt hur själv- eller verklighetsuppfattningen förhåller sig till verkligheten. De flesta diagnoser i ICD kräver att om lidandet är befogat så ska inte lidandet innefattas i de psykiska störningarna; så klassificeras därför inte till exempel rädsla i en misshandelrelation som ångest, jagsvaghet efter psykisk misshandel som psykisk störning, sorg över en förlorad anhörig som depression, eller problem till följd av livsstil som tecken på psykisk störning (jämför allostas).


För omgivningen kan en psykisk störning yttra sig på många sätt (vanligen genom att personen beter sig annorlunda), bara märkas ibland (till exempel vid berusning) eller inte märkas alls beroende på arten av lidande och på personens bemästringsförmåga. En del psykiska störningar är av den arten att de alltid är socialt handikappande, påtagliga i beteende eller tal, eller nedsätter funktioner i personligheten. Dock behöver inte sociala funktionsnedsättningar vara psykiska störningar. Utbrändhet, högriskbeteenden ifråga om spel eller sex, tendens till konflikter eller accentuerade personlighetsdrag och dylikt kan visserligen vara orsaker till att personer har problem med livssituationen, men är inte psykiska störningar eftersom orsaken inte är en dysfunktionell personlighet.[5][6]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_störning

Av xenia alpkut - 13 december 2016 00:00

 


http://www.expressen.se/noje/brodern-om-ted-gardestads-sjukdom/
Om en vecka skulle Ted Gärdestad ha fyllt 60 år.

För Malou von Sivers berättar Kenneth Gärdestad om de mörka åren och tomheten efter sin bror.

– Att leva med någon som är psykiskt sjuk är väldigt påfrestande, säger han.
Nästa torsdag, den 18 februari, skulle Ted Gärdestad ha fyllt 60 år. Det var den 22 juni 1997 som en av Sveriges mest folkkära artister valde att ta sitt liv genom att hoppa framför ett tåg vid Häggviks station i Sollentuna.

Ted Gärdestad led under många år av schizofreni.

I "Malou efter tio" i TV4 berättar hans Kenneth Gärdestad om sin brors sjukdom. Kenneth Gärdestad, som skrev texterna till Ted Gärdestads låtar, stod sin bror mycket nära och vakade över honom under de svåra åren.

Det var i mitten av 80-talet som Kenneth Gärdestad började märka att hans bror mådde dåligt. Ett avgörande skede var när Kenneth Gärdestad fyllde 40 år, 1988.

– Det blev ett väldigt tydligt kritiskt skede den dagen. Då var Ted ungefär 32 år gammal. Ted var extremt noggrann av sig och det var nog en del av det som hände sedan, säger han i programmet.

Malou von Sivers undrar då vad som hände på 40-årsdagen.

– Vi var hemma hos mig och hade en trevlig tillställning. Ted bad om nyckeln till lägenheten som hade varit hans men som jag hade tagit över. Klockan tre på natten ringde polisen och sa ord som var svåra i mina öron, säger han och fortsätter:

– De berättade att de hade tagit min bror i förvar. Då hade han av någon anledning som kanske är svår att förstå i desperation kastat saker på folk på Östermalm.

Det hela slutade med rättegång.

– Då förklarades det att han inte var riktigt vid sina sinnens fulla bruk kan man väl säga.

Ted Gärdestad hörde röster

Kenneth Gärdestad berättar också hur det är att leva med en närstående som är psykiskt sjuk.

– Att vara psykiskt sjuk och att leva med någon som är psykiskt sjuk är väldigt påfrestande. Särskilt om det inte finns adekvat hjälp från samhället och så var det i Teds fall, säger han och fortsätter:

– Jag hoppas att det är bättre i dag men på den tiden som Ted var sjuk var man tvungen att ringa polisen så det var de som kom och hämtade honom.

Att Ted Gärdestad var så känd gjorde situationen ännu mer komplicerad.

Det var hemskt att jag inte kunde göra något. De värsta ögonblicken var när man exempelvis stod i hissen och skulle till psykiatriska avdelningen på plan 4. Då ville man egentligen att det inte skulle vara någon kvar i hissen.

Kenneth Gärdestad berättar också att han försökte nå sin bror via musiken.


Ted hörde röster inom sig men han upplevde ändå att de kom från en sann värld omkring sig. Han upplevde det inte som att det var i hans huvud.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se