Alla inlägg den 1 februari 2017

Av xenia alpkut - 1 februari 2017 16:00

En dialekt (av grekiska διάλεκτος; diálektos) eller mål (bygdemål, folkmål, allmogemål) är en språklig varietet med regional (geografisk) bas och viss tidsmässig konstans, i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass, slang, och idiolekter som är enskilda individers språk, eller enbart brist på språkkunskap. Begreppet dialekt används även om specifika varianter av språk som inte avser mänsklig kommunikation, exempelvis datorprogrammeringsspråk.


Avgränsning

 Ofta menas att en dialekt talas av invånarna i ett visst område, såsom till exempel ett landskap eller en socken. Detta är inte alldeles sant, då gränserna är ganska mycket suddigare än så, men det är den vanligaste definitionen. Man kallar normalt gränsen för ett dialektalt drags utbredningsområde för en isogloss. När flera isoglosser faller i varandra kan man börja tala om ett dialektområde. Det finns inga skarpa gränser för när en dialekt slutar och en annan tar vid; i stället ackumuleras de språkliga förändringarna över ett dialektkontinuum. Skillnaderna mellan standardspråket och områdets dialekt tenderar även vara mindre markerad hos högutbildade som i stor omfattning behöver använda skriftspråk eller kommunicera nationellt, och historiskt har en starkt dialektal brytning ofta även betraktats som sociolekt. Det kan möjligen relatera till att ekonomiska och sociala skillnader mellan huvudstaden och regionerna påverkat synen på dialekterna i centrala sociala sammanhang, så att de förknippas med olika prestige. Likaså har skollärare försökt använda ett mera skriftspråkligt språkuttryck för att hjälpa eleverna till bättre förståelse och understundom har dialektdelar undertryckts i skolmiljön som "felaktiga" eller "olämpliga".

Dialektnivåer 

Inom språksociologin talar man om fyra nivåer av dialektanvändning:

 • ¥Neutralt standardspråk är den standardform, vanligtvis med ett etablerat skriftspråk, som understöds av institutioner och överskuggar de andra varianterna (se vidare stycket Språk eller dialekt nedan). Ett exempel är rikssvenska, vars uttal baseras på det standardiserade skriftspråket; rikssvenska är den svenska som traditionellt har använts i media och som läres som främmande språk. Nynorsk är ett standardsspråk som konstruerats som kompromiss mellan talade dialekter.
 • ¥Regionalt standardspråk innehåller vissa regionala drag, till exempel uttal och prosodi, men röjer inte någon preciserad geografisk härkomst. Vissa nyhetsuppläsare i TV, radio och andra talade media kan sägas tala regionalt standardspråk. Svenskan har grovt taget fem varianter av regionalt standardspråk: ett sydsvenskt, västsvenskt, uppsvenskt, norrländskt, gotländskt och finlandssvenskt standardspråk.[1]
 • ¥Utjämnad dialekt skiljer sig på flera punkter från standardspråk, men förstås väl av andra som inte talar dialekten. Man hör lätt på en utjämnad dialekt ungefär varifrån talaren härstammar.

Genuin dialekt är normalt svår att förstå för utomstående. Grammatik, ordförråd och uttal skiljer sig väsentligt från standardspråket. Till de få genuina dialekter som överlevt i Sverige i dag hör dialekterna gutniska, jämtska, härjedalska, bondska och några varianter av dalmål, till exempel älvdalska. I Österbotten i Svenskfinland lever genuina svenska dialekter kvar i högre grad. En genuin dialekt har som standardspråket en tradition som indikerar vad som kan anses vara korrekt språkanvändning i respektive språkrum.


Vad som är vad är delvis en politisk/kulturell definition, som baserar sig på vad som förekommer formellt i radio/TV. Det är talspråk som omfattas av dessa termer, medan dialekt oftast knappt förekommer i skrift, utöver återgivande av talspråk. Användning av särpräglade dialekter förekommer, mer eller mindre korrekt, för speciella effekter, exempelvis i komedi, eller gestaltning av en specifik, typisk miljö, såsom 1800-talets Småland.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Dialekt

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 februari 2017 15:15

  

Duvor (Columbidae) är en familj som indelas i mer än 40 släkten, beroende på vilken taxonomi man utgår från, och innehåller något mer än 300 arter. Det största släktet är Columba som exempelvis ringduva tillhör.


Utseende och biologi 

Duvor varierar mycket i storlek. De största arterna är kronduvorna i släktet Goura, vilka förekommer på Nya Guinea och som nästan är stora som kalkoner, med en vikt på 2-4 kilogram. De minsta är de amerikanska markduvorna i släktet Columbina, som inte är större än gråsparven, och väger så lite som 22 gram.[1]

Generellt har duvor litet huvud och kompakta kroppar, korta ben, kort hals och en smal och kort näbb. Näsöppningarna täcks av en vaxliknande hud som kallas vaxhud. Deras vingar är stora och de har kraftiga vingmuskler. Vingmusklerna utgör 31-44% av deras kroppsvikt och de är kraftfulla flygare med hög grad av manöverduglighet.

Familjen uppvisar en stor variation vad gäller fjäderdräkt. Fröätande arter tenderar att ha en dovare fjäderdäkt medan den fruktätanade arterna tenderar att ha färggrannare dräkter.[1] Hos vissa grupper av duvor förekommer det inga skillnader i fjäderdräkt mellan könen, medan könen hos andra grupper skiljer sig åt. I övrigt är hanar oftast lite kraftigare och aktivare än honorna. Vissa duvor uppvisar även fjäderplymer eller andra ornametala dräktdetaljer.

Duvor saknar gallblåsa.[2] Dock producerar de galla som istället utsöndras direkt ut i tarmen.[3]


https://sv.wikipedia.org/wiki/Duvor

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 februari 2017 14:00

Utvecklingsstörning, förståndshandikapp eller begåvningshandikapp är när en människas kognition och intelligens inte utvecklas normalt. Man har inte samma förutsättningar som andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. De medicinska uttrycken för utvecklingsstörning är mental retardation eller psykisk utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är en svårare form av inlärningssvårigheter.

Det är i huvudsak de kognitiva funktionerna som påverkas, inte de känslomässiga faktorerna, kreativiteten eller den kroppsliga utvecklingen, även om vissa utvecklingsstörningar kan påverka andra delar av kroppen och dess utseende.

Forskning visar hur viktig en människas begåvning, framför allt den verbala förmågan, är för kapaciteten att leva ett självständigt liv. Begåvningsnivån är en skyddsfaktor och resurs vid svårigheter. Den har dock också en koppling till antisocialt beteende.[1][2] Personer med funktionsnedsättningen behöver få tillgång till personliga begåvningsstödjande hjälpmedel.

Cirka 1 % av Sveriges befolkning har en utvecklingsstörning, hälften av dessa har en utvecklingsstörning som räknas som lindrig.[3] Antalet personer med en nedsatt intellektuell förmåga som dock inte motsvarar kraven för utvecklingsstörning är betydligt högre, vissa menar att det kan uppgå till 20 % av befolkningen.[4]

Utvecklingsstörningar hos barn upptäcks i allmänhet när man börjar undersöka varför barnet utvecklas så långsamt mentalt. I flesta fall beror det på att deras hjärnor inte utvecklats för abstrakt tänkande utan mer konkreta ting. Detta ger nedsatt intelligens eftersom utveckling av intelligens kan utvidgas av logiska uppgifter som kräver abstrakt tänkande fast som är nedsatt vid funktionsnedsättningen.

Man delar, enligt ICD-10, in utvecklingsstörningar i olika nivåer utifrån vilken intelligenskvot personen ifråga ligger på, detta benämns som djupgående, svår, måttlig och lindrig.[5] Inom termen svag begåvning faller de inom den lägsta nivån fast inom normalzonen IQ 70-85.


Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning och räknas varken som en sjukdom eller en psykisk störning. En utvecklingsstörning går därmed inte att bota, däremot kan man lära sig hitta strategier som underlättar tillvaron för den som har en utvecklingsstörning. [5].

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsstörning

Av xenia alpkut - 1 februari 2017 13:15

http://www.expressen.se/kvallsposten/tog-15-ar-att-stoppa-misstankt-miljonfusk/


Första tipset till kom för mer än 15 år sedan: Sonen i familjen är inte gravt utvecklingsstörd. I stället för att polisanmäla fortsatte Försäkringskassan betala ut pengar – drygt nio miljoner kronor.

– Det medicinska underlaget har varit så starkt och tillräckligt att man beviljat ersättning, säger Peter Fausö på Försäkringskassan.

På fredag inleds i Malmö tingsrätt rättegången mot en familj bestående av en mamma och två söner. Kammaråklagare Lotten Paulsson räknar med att ägna hela första dagen åt sin sakframställan, alltså att beskriva vad hon menar vara ett grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott.

Misstänkta är den 49-åriga mamman, hennes i dag 32 år gamla son som enligt flera vittnen inte alls uppträder som gravt utvecklingsstörd och en yngre 30-årig bror.

32-åringen anser inte själv att han är så gravt utvecklingsstörd som Försäkringskassan ansåg. I ett förhör har han villigt berättat hur bedrägeriet utförts.

Förhörsledaren: Beskriv hur du har uppträtt när du besökt läkaren här i Sverige.

– Som att jag till exempel var stum, hade blöja på mig, att jag inte kunde tvätta eller raka mig, svarade 32-åringen.

Satt med gosedjur

Vid ett annat tillfälle beskriver en polis hur 32-åringen uppträtt för två år sedan när han undersöktes på ett sjukhus i Hässleholm.

32-åringen satt och gungade fram och tillbaka samtidigt som han höll ett gosedjur i famnen.  Vid samma tillfälle berättade hans mamma ingående att hon alltid fick hjälpa sonen med påklädning, att hon matar honom och hjälper honom på toaletten.


ÅTALET

Mamman, sonen och en yngre bror misstänks för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott från den 21 oktober till den 20 januari 2015. Då hade Försäkringskassan betalat cirka 8,5 miljoner kronor i assistansersättning och 245 000 kronor i aktivitetsersättning.


Varken mamman eller sonen visste då att Malmöpolisens spanare tagit smygfilmer på dem men också hämtat ut övervakningsfilmer från bland annat en ICA-affärer och andra butiker. På filmerna ser man tydligt hur 32-åringen klarar sig utmärkt. Han plockar i en godishylla, tittar på tvättmedel och handlar med sin mamma.

Ström av tips

Tipsen som Försäkringskassan fick fortsatte att komma. Flera är mycket detaljerade, vilket framgår av förundersökningen. I en logg som upprättats på Försäkringskassan finns förutom första tipset i 2001 nya anmälningar om att hela familjen fuskar. Men det finns också äldre tips. Nya uppgifter kom 2003 liksom följande år. Tipsen kom i en strid ström från personer som uppgav att de hade mycket goda kunskaper om sonen.

Han beskrevs som mer eller fullt fungerande och inte alls gravt utvecklingsstörd.

Peter Fausö kallar det inte för tips. Han beskriver det som "impulser" och bekräftar att det kom många sådana. Assistansersättning omprövas rutinmässigt och vid flera sådan omprövningar fanns tipsen med som en del av bedömningen. Peter Fausö nämner ett sådant tillfälle för cirka tio år sedan. 

– Vi utredde det här efter bästa förmåga och överlämnade det återigen för en ny omprövning Men vid det tillfället bedömdes det inte heller vara tillräckligt, givet det medicinska underlaget som fanns.

Får inte spana

Först fyra år senare, 2012, beslöt Försäkringskassan att man hade tillräckligt information. Då fanns det cirka nio tips om att sonen inte alls var utvecklingsstörd och att familjen tillbringade långa perioder utomlands.

– Det var först vid ett senare tillfälle när det kom ytterligare impulser till oss som vi fick en bild som vi tyckte var tillräckligt stark för att kunna göra en polisanmälan, oaktat det medicinska material som fanns. Det hade kommit ytterligare uppgifter och från olika uppgiftslämnare. Till slut kommer utredaren fram till att det är mycket som talar mer för än emot, säger Peter Fausö.

För polisen gick det betydligt snabbare att hitta bevisen på att 32-åringen inte verkade vara särskilt utvecklingsstörd. Redan året efter anmälan fanns det bevis i form av de första spaningsfilmerna på familjen.

– Vi får inte spana och kan bara gör enstaka oanmälda hembesök, säger Peter Fausö.

Hotade av utpressare

Den 24 oktober var en av Malmös mest rutinerade spanare på plats utanför familjens dåvarande bostad. Han stod och väntade på mamman och sonen som precis varit hos Försäkringskassan. I ett spanings-PM skriver han:

"XXXX rörde sig helt obehindrat och gick på egen hand utan stöttning från mamman och kan helt klart även kommunicera verbalt med sin mamma."

Mamman, sonen och den yngre brodern hävdar alla tre att de tvingats och hotats av en bekant som pressat dem på pengar. Den man de pekar ut har själv dömts för liknande bedrägeri med assistansersättning.


Försäkringskassan stoppade alla utbetalningar i januari 2015.

Av xenia alpkut - 1 februari 2017 11:00

 

 

ÖVERAKTIV BLÅSA

Jag använder läkemedel mot nervös blåsa, men tycker att det hjälper sådär. Kan jag få något tips om något annat som kanske skulle fungera bättre?  

Anne Marie

Den nervösa eller överaktiva blåsan signalerar kissnödighet trots att blåsan inte är särskilt full. Läkemedlen syftar till att få blåsmuskeln som är insprängd i urinblåsan att slappna av så att blåsan klarar att innehålla lite mer urin innan den säger till om tömning.

Du kan gärna diskutera dina vanor och hur det beter sig med en uroterapeut om du inte redan har det. Då kan du t ex få råd om blåsträning och hur man till viss mån och på olika sätt själv kan påverka blåsans arbete.  

KÖLDSKADA
 
Jag har en köldskadad tå. Finns det någon lindring? Jag har förfrusit en tå för många år sedan. När det blir kallt väder blir min tå röd, svullen och ömmande. Vad kan jag göra?  

Ihrene

När skadan redan är skedd är det inte mycket att göra mer än att själv hitta strategier och knep som lindrar din ömma tå. Det kan förstås vara varma kängor, ull- eller dunsockor som värmer fötterna.  

I ett akut skede vid misstanke om köldskada i en kroppsdel, värm ”hud mot hud” det vill säga värm inte för snabbt eller för mycket och massera inte.

Se också: Därför får man vita fingar vid kyla

ÖRONTÄPPA

Efter en längre tids förkylning sökte jag vårdcentralen och fick veta att min trumhinna buktade inåt, var indragen, och att det fanns vätska i mellanörat. Fick kortisonspray och skulle tryckutjämna, vilket jag gjort flera gånger om dagen nu. Känner mig fortfarande täppt i örat och har lite yrsel. Ska jag våga trycka hårdare, finns det något mer att göra eller ska jag ha det så här?  

Mari

När man har örontäppa som så här, kan det ibland haka upp sig och ta lite tid. Kortisonsprayen sväller långsamt av slemhinnan i näsa och ut mot örat så att man kan få in luft i örontrumpeten, gången som går från svalg till öra. Man får testa att tryckutjämna flera gånger om dagen, hellre hundra än tre, men går det inte så är det förmodligen för tätt än så länge.

Beroende på hur länge du försökt kan man be om en ny kontroll av örat och möjligen testa någon annan avsvällande medicin, exempelvis tabletter som fortfarande finns men som inte används så mycket idag p g a att det kan ge biverkningar ute i kroppen.


http://www.svt.se/fraga-doktorn/fragor-och-svar-avsnitt-1-2

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20 21
22
23 24 25 26
27 28
<<< Februari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se