Alla inlägg under september 2017

Av xenia alpkut - 28 september 2017 11:17


På Internet fins om Svampförgiftning.

ANNONS
Av xenia alpkut - 27 september 2017 20:43

Internetnätet, av engelskans mellannätverk är världens största datornätverkWorld Wide Webe-postfildelningIP-TV och IP-telefoni är populära tjänster på internet. Internet sammanblandas ofta med World Wide Web, som är en internettjänst för att enkelt manövrera sig mellan så kallade webbsidor och andra filer som finns lagrade på särskilda servrar (så kallade webbplatser).

Internet möjliggör effektiv global kommunikation världen över och har förändrat människors sätt att umgås och konsumera media via sociala nätverk, och har underlättat distansarbetedistansstudier och e-lärande. Internet har gett upphov till nya e-handelsföretag och branscher, och slagit ut andra traditionella aktörer, men bidrog också till att IT-bubblan utvecklades och sprack vid millennieskiftet.

En teknisk definition av begreppet internet (av engelskans mellannätverk) är sammankoppling av flera fysiska datornätverk med hjälp av särskilda datorenheter som kallas routrar. All kommunikation över internet sker med kommunikationsprotokollet Internet Protocol (IP). Internet liknar intranät (av engelskans inomnätverk), som är ett internt nätverk inom en organisation, och också baseras på IP-protokollet och annan internetteknologi. Förr fanns flera stora datornätverk som använde olika tekniker, där Internet med stort I var det globala datornätverket som använder IP-protokollet, och internet med litet i var mellannätverk generellt, men idag[när?] existerar i princip inga andra former av mellannätverk än internet och intranät. Idag[när?] gör inte alla den språkliga distinktionen längre, utan allt fler skriver internet med liten initialbokstav oavsett vilken betydelse som avses.ANNONS
Av xenia alpkut - 27 september 2017 15:29

I Finland har vi fyra dödligt giftiga svampar: vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindelskivling och stenmurkla. De flesta allvarliga svampförgiftningarna förorsakas av vit flugsvamp.

De farligaste svamparna ger till en början symptom från mag-tarmkanalen, varefter följer en symptomfri period innan tecken på lever- eller njurskada visar sig.

Också mindre farliga svampar kan ge symptom. De vanligaste är symptom från mag-tarmkanalen, såsom illamående, magknip och diarré, och symptom från centrala nervsystemet, till exempel yrsel, huvudvärk, hallucinationer och olika grader av sänkt medvetande.

De flesta av våra giftiga svampar, såsom röd flugsvamp, är inte livsfarliga. Om man får kraftiga symptom efter att ha ätit svamp eller om det finns en risk att man har fått i sig vit eller lömsk flugsvamp eller toppig giftspindelskivling ska man dock genast söka sig till läkare. Också livsfarliga svampar kan till en början ge ganska lindriga symptom.

Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp

Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) är sällsynt i Finland och förekommer bara på vissa håll i landet. Däremot förgiftas flera människor varje år av vit flugsvamp.

Vit flugsvamp (Amanita virosa) och lömsk flugsvamp innehåller giftet amatoxin som förstör levern. I lindriga fall repar sig patienterna så småningom. I svårare fall kan patienterna överleva bara om de hinner få en ny lever.

Det finns ingen klar gräns för hur mycket vit flugsvamp en människa tål och vilken dos som är dödlig. Man ska alltså aldrig smaka ens en bit av någonting som kan vara en vit flugsvamp.

Amatoxinet överlever både nedfrysning och kokning.

Symptom om man ätit vit flugsvamp

De första symptomen på att man förgiftats av vit flugsvamp kommer från mag-tarmkanalen 6-24 timmar efter att man fått i sig svampen. Symptomen kan vara illamående, uppkastningar, krampaktiga magsmärtor och vattniga diarréer. Symptomen från mag-tarmkanalen är ofta häftiga, men lindrigare symptom utesluter inte en svampförgiftning.

De första symptomen håller vanligen i sig 1-2 dygn, och därefter kan patienten verka ganska frisk i ett par dagar. Under tiden angriper dock toxinerna levercellerna och förorsakar en leverskada.

Det första symptomet på att levern inte fungerar ordentligt kan vara bara trötthet. Så småningom leder leversvikten till att gallfärgämnen samlas i kroppen och patienten får gulsot, med gulaktiga ögonvitor och gulaktig hud. Vid det laget är levervärdena redan ordentligt förhöjda.

Vid en svår förgiftning av vit flugsvamp förstörs levern inom 4-8 dygn från det att patienten ätit svampen. Utan en ny lever klarar sig patienten inte mer än någon vecka.

Vit flugsvamp kan också angripa njurarna.

Det finns belägg för att amatoxinet tar sig genom moderkakan och går ut i modersmjölken. Om man väntar barn eller ammar är det alltså viktigt att vara extra försiktig.

Kräkningar, kol och magpumpning kan hjälpa

Om man upptäcker att någon fått i sig vit flugsvamp, till exempel om man hittar en svamp som saknar en stor bit i handen på ett barn, ska man försöka få barnet att kräkas och därefter genast föra honom eller henne till sjukhus. Finns resten av svampen kvar ska den gärna tas med. Sjukhusen har möjlighet att kontakta svampexperter som kan fastställa vilken svamp det rör sig om.

Om man råkar ha medicinskt kol hemma kan man ta det innan man åker till sjukhuset. Det aktiva kolet suger upp åtminstone en del av giftet.

På sjukhuset utförs magpumpning om det har gått en tillräckligt kort tid (mindre än 6 timmar) från intaget för att det ska finnas en chans att svampen ännu är kvar i magsäcken. Möjlighet till tarmsköljning finns också.

Om man får symptom från mag-tarmkanalen inom ett dygn efter att man har ätit någonting som kan ha varit vit flugsvamp ska man genast söka hjälp.

Har man medicinskt kol hemma kan man ta dem innan man åker iväg. Däremot ska man inte ta diarrémedicin som hämmar tarmens rörelse, eftersom en del av giftet försvinner via tarmen.

På sjukhuset ges så fort som möjligt antidotet silibinin, ett motgift mot amatoxin. Om det ges i tid kan det oskadliggöra giftet innan det når levern.

På sjukhuset följer man också med det allmänna tillståndet och lever- och njurfunktionen. Också symptomfria patienter som bevisligen eller eventuellt har fått i sig vit flugsvamp följer man med i flera dagar för att utesluta att en leverskada utvecklar sig. Det är därför viktigt att identifiera svampen, om det bara är möjligt.

Om patienten visar tecken på en progredierande leversvikt skickas han eller hon till ett sjukhus med tillgång till så kallad MARS-vård. MARS är ett slags leverdialys och kan hålla en patient vid liv några dagar tills den egna levern repar sig eller man kan göra en levertransplantation.

Giftspindelskivlingar

Toppig giftspindelskivling (Cortinarius rubellus) innehåller giftet orellanin som förstör njurarna. Det samma gäller orangebrun giftspindelskivling (Cortinarius orellanus), som veterligen inte påträffats i Finland.

Toppig giftspindelskivling växer ofta tillsammans med trattkantareller och kan lätt hamna i svampkorgen om man inte granskar varje enskild svamp.

Orellaninet förstörs inte av nedfrysning eller upphettning.

Symptomens svårighetsgrad är beroende av hur mycket svamp man fått i sig. Dessutom verkar det som om olika människor skulle reagera väldigt olika på giftet. Samma dos som kan lämna en patient symptomfri kan hos en annan leda till akut njursvikt.

Symptom om man ätit toppig giftspindelskivling

De första symptomen på förgiftning av toppig giftspindelskivling uppträder 24-36 timmar efter att man fått i sig svampen och kan vara ganska ospecifika, såsom aptitlöshet, illamående, uppkastning, diarré eller förstoppning.

Ibland lider patienten av en brännande törst eller en konstig smak i munnen. Ofta är symptomen så lindriga att den som ätit svampen inte förstår att söka vård.

Efter det första stadiet följer en "frisk" period, som kan vara allt från 12 timmar till ett par veckor (i medeltal 3 dygn). Ju längre tid som hinner förflyta innan de senare symptomen uppträder, desto mindre är risken att det är frågan om en verkligt svår förgiftning.

Det följande stadiet, då giftets inverkan på njurarna märks, kan börja med diffusa symptom, såsom en brännande känsla i munnen, trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, muskelvärk, ont i magen eller ryggen eller värk över njurarna.

Till en början ökar ofta urinmängden, för att sedan så småningom minska och i svåra fall upphöra helt.

Kol och magsköljning

Om man misstänker att man fått i sig toppig giftspindelskivling, eller får symptom från mag- och tarmkanalen något dygn efter att man ätit svamp, ska man genast söka sig till läkare. Om man har medicinskt kol hemma kan man ta det innan man åker iväg till sjukhus.

På sjukhuset kan en magsköljning göras, om det gått mindre än 6 timmar sedan svampen ätits.

Om man märker tecken på en ökad eller minskad urinmängd två dygn eller mera efter att ha ätit svamp ska man genast söka sig till läkare.

På sjukhuset följer man med njurfunktionen med hjälp av blodprov och urinprov.
Också symptomfria patienter följs med i cirka en vecka, om det finns misstanke att de fått i sig toppig giftspindelskivling. Om bara möjligt är det därför viktigt att efteråt kunna undersöka svampen för att kunna fastställa eller utesluta giftspindelskivling.

Om njurarna börjar svikta behöver patienten dialysvård.

En stor del av patienterna tillfrisknar så småningom, men det kan ta månader eller till och med år innan njurarna har återhämtat sig.

Hos en del patienter utvecklas efter det första, akuta skedet en kronisk njursvikt som kräver dialys och så småningom en njurtransplantation.

Stenmurkla

Stenmurkla (Gyromitra esculenta) innehåller det neurotoxiska giftet gyromitrin. Gyromitrin är vattenlösligt och förångas till en del vid kokning eller förvällning och torkning. Ångorna som bildas är giftiga, precis som felaktigt tillredda svampar.

En liten del av giftet blir alltid kvar i svampen, också efter torkning eller upprepad förvällning. Stenmurkla ska därför inte ätas ofta, inte ens om den är tillredd på rätt sätt. Många länder, bland annat Sverige, har förbjudit försäljning av stenmurkla.

Symptom

Symptomen vid murkelförgiftning uppkommer vanligen 5-8 (allt från 2-24) timmar efter intag och håller i sig ett par dygn.

Symptomen från mag-tarmkanalen kan vara illamående, uppkastningar, magont och svår diarré, som kan vara blodig. De neurologiska symptomen kan vara yrsel, svaghet, huvudvärk och synrubbningar.

Inandning av kokångor ger samma symptom, men kan dessutom irritera luftvägarna. Om man andats in murkelångor uppträder symptomen ofta redan efter 2-8 timmar.

En svår förgiftning leder till leverskada och medvetslöshet. I sällsynta fall förekommer kramper. Också njurarna kan ta skada.

Kol och B 12-vitamin

Om man inser att man ätit rå eller felaktigt tillredd murkla eller får häftiga symptom från mag-tarmkanalen eller neurologiska symptom 2-24 timmar efter måltiden ska man söka sig till läkare.

Om det har gått mindre än 6 timmar sedan intaget och man inte redan har kräkts kan man försöka kräkas upp svampen. Om man har medicinskt kol hemma kan man ta det innan man söker hjälp.

Något motgift mot gyromitrin finns inte. På sjukhuset följer man med allmäntillståndet och har möjlighet att fortsätta kolbehandlingen och ge vätska i droppform om diarréerna och uppkastningarna är svåra. För att minska de neurologiska besvären brukar man ge B-vitamin intravenöst.

Dödsfall till följd av murkelförgiftning har inte registrerats i Finland på över 50 år.

Expert för artikeln:
Kalle Hoppu,
chef för giftinformationscentralen vid HNS

 

https://svenska.yle.fi/artikel/2012/09/10/svampforgiftning-symptom-och-atgarder

Av xenia alpkut - 27 september 2017 14:15

Symtom på svampförgiftning kan dröja många dagar 


 

Att plocka svamp kan vara en underbar och rogivande sysselsättning men livsfarlig om man inte vet vad man gör. Det går aldrig att chansa och tro att man har plockat rätt sort. Skadorna efter svampförgiftning kan leda till lever- eller njurtransplantation.

Den vanligaste orsaken till förgiftning är att en giftig svamp förväxlats med en ätlig. Risken för detta är stor dels för oerfarna svampplockare och dels vid svampplockning i en främmande trakt, där svampfloran skiljer sig från den man känner. Giftiga svampar kan också växa i eller invid ett bestånd av snarlika ätliga svampar. Det går heller inte att lita på allt som står i gamla svampböcker. Skaffa en modern svampbok. Det är också viktigt att veta att svampgift inte förstörs vid upphettning eller nedfrysning.

Uppskattningsvis uppsöker 50-200 personer sjukvården i Sverige för misstänkt svampförgiftning varje år. I bästa fall är symtomen bara illamående, magsmärtor och kräkningar. I svåra fall behövs njur- eller levertransplantation. Dödsfall är sällsynta och sker då ofta i samband med leversvikt.

Råd vid misstanke om svampförgiftning

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-33 12 31 (Giftinformationscentralen) i mindre brådskande fall – dygnet runt.

Spara svampen för eventuell identifiering.

Symtom kan komma efter många dagar

Giftsvamparna delas in beroende på vilket gift de innehåller och symtomen beror därmed på vilken svamp man har ätit. Vissa symtom kommer redan efter någon halvtimme. Andra symtom kan dröja 2-3 veckor innan de uppträder.

Illamående och kräkningar behöver inte betyda förgiftning. Svamp är en färskvara och är mycket känslig för bakterietillväxt. Därför ska svamp tillredas som snabbt som möjligt.

Behandling

Behandlingen är olika från fall till fall. Det kan räcka med ventrikeltömning (magpumpning) i kombination med medicinsk behandling. I andra fall krävs intensivvårdsbehandling. En stor mängd medicinsk kol (är receptfritt) kan fungera som första hjälpen.
Viktigt för att veta vilken behandling som ska sättas in är att få reda på vilkens slags svamp som har ätits. Ofta krävs det kontakt med en svampexpert – en kontakt som kan förmedlas av Giftinformationscentralen.https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Symtom-pa-svampforgiftning-kan-droja-manga-dagar/

Av xenia alpkut - 27 september 2017 14:00

Härliga naturupplevelser och kulinariska höjdpunkter – hösten innebär svampsäsong. Svampexperten Pelle Holmberg hjälper oss att navigera rätt i svampskogen.

Kunskap om giftsvampar är svampplockarens försäkring för att en tur i skogen ska gå bra, säger Pelle Holmberg, en av Sveriges ledande svampexperter. Låt oss först slå fast det positiva:

Svampförgiftning är inte särskilt vanligt

Giftinformationscentralen får varje år mellan 1 000 till 2 000 förfrågningar om svampförgiftning, antalet varierar kraftigt beroende på om det är en bra eller dålig svampsäsong. Dödsfall är mycket ovanligt. I genomsnitt dör cirka tre personer varje årtionde i Sverige till följd av svampförgiftning. Av samtalen till Giftinformationscentralen är det en minoritet som leder till att patienten uppsöker sjukhus.

– Ungefär hälften av alla frågor handlar om barn under nio år som ätit så kallade ”gräsmattesvampar”. Det leder extremt sällan till en allvarlig förgiftning, säger Jonas Höjer, läkare på Giftinformationscentralen.

Mag-tarmbesvär vanligast

De allra flesta av de patienter som trots allt hamnar på sjukhus har oftast fått i sig en svamp med ett gift som ger mag-tarmbesvär. Illamående, kräkningar och diarré är de vanliga symptomen. Besvären kan vara jobbiga men leder sällan till bestående men. Dessutom finns svampar som ger allvarligare effekter och påverkan på nervsystemet, bland annat röd flugsvamp. Men oftast blir det inte heller av denna typ av svampar några bestående skador.

Så vad är det då i skogen som är riktigt farligt? Som bidrar till i genomsnitt sju allvarliga förgiftningarna per år med svåra skador på lever, njurar och i värsta fall alltså döden. Framförallt handlar det om tre svampar: Vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och toppig giftspindelskivling.

  • Vit flugsvamp är extra lurig eftersom den kan förväxlas med matsvampar, inte minst champinjon. Är man det minsta osäker är det en god tumregel att inte äta vita svampar med vita skivor under, säger Pelle Holmberg. Ett liknande råd finns för att undvika toppig giftspindelskivling.
  • Ät inte bruna svampar med bruna skivor, säger Jonas Höjer.


http://www.doktorn.com/artikel/svamps%C3%A4song-h%C3%A4r-%C3%A4r-svamparna-du-ska-undvika

Av xenia alpkut - 27 september 2017 13:20

Svampförgiftning syftar på konsekvenserna av att ha förtärt giftiga svampar; allt från milt illamående, via leverskador till död. Många svampar innehåller starka gifter som gör dem skadliga för människor. Modern forskning har också visat på förekomsten av skadliga, till och med livsfarliga, ämnen i svampar som tills nyligen ansågs vara goda matsvampar.


Den absolut vanligaste orsaken till svampförgiftning är att en giftig svamp förväxlats med en ätlig. Risken för detta är stor dels för oerfarna svampplockare, dels vid svampplockning i en främmande trakt, där svampfloran skiljer sig från den man känner. Giftiga svampar kan också växa i eller invid ett bestånd av snarlika ätliga svampar. Giftsvamparna i Norden finns främst i vissa svampgrupper, varför risken för förgiftning kan minskas genom att plocka svamp som inte lätt kan förväxlas med giftsvamp.


Flera ätliga svampar måste förvällas innan de kan ätas; de är giftiga, men giftet i dem är vattenlösligt och sköljs ur svampen vid kokning; vattnet blir då giftigt och måste hällas ut innan svampen kan förtäras (giftet kan också avdunsta, varför god ventilation behövs). Flera fall av svampförgiftning har även rapporterats efter förtäring av psykedeliska svampar, röd flugsvamp och andra giftiga svampar, i försök att uppnå en narkotisk effekt. Också icke-giftiga svampar kan vara olämpliga att äta innan de upphettats tillräckligt. Alla sorters svampar, även ej giftproducerande, har också en benägenhet att samla miljögifter.


Giftig svamp kan smaka milt och behöver inte ge omedelbara förgiftningssymtom eller några uppenbara symtom överhuvudtaget. Till exempel märks symptomen efter förtäring av vit flugsvamp först då giftet redan gjort bestående skada och vissa gifter har långsiktig verkan i form av ökad risk för cancer[1] eller minskad fortplantningsförmåga.


Svampförgiftning kan leda till svåra skador och till och med döden, men går oftast att behandla om sjukvård uppsöks redan vid misstanke om förgiftning. I vissa länder finns särskilda nödnummer för giftinformation, till exempel i Finland där Helsingfors universitets centralsjukhus giftinformationscentral tillhandahåller dygnetruntrådgivning, medan andra länder rekommenderar det allmänna nödnumret (112 inom EU och i många andra länder). I Sverige kan icke-akuta fall bli vidarekopplade till Giftinformationscentralen. Om svamp- eller matrester sparas så kan det utredas vilken svamp och vilket gift som har orsakat förgiftningen.https://sv.wikipedia.org/wiki/Svampf%C3%B6rgiftning

Av xenia alpkut - 27 september 2017 10:17

150 brottsoffer har identifierats av polis och åklagare sex månader efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, rapporterar Sveriges Radios Ekot.


– Det handlar om att de har befunnit sig i livsfara, antingen har de befunnit sig direkt i lastbilens färdväg, eller så har de stått på ett sådant sätt att de kunnat skadas allvarligt genom att till exempel lösa föremål har slungats från butiker eller skyltar, säger Hans Ihrman, vice chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, till Ekot.

Brottsoffren har identifierats genom att personer som larmade SOS har kontaktats och genom att filmat material från händelsen har gåtts igenom.

Enligt åklagaren kommer den misstänkte Rakhmat Akilov, som sitter häktad misstänkt för terroristbrott genom mord, inom kort även att häktas för brott som mordförsök och framkallande av fara för annan.

Fem människor dödades och runt femton skadades i dådet den 7 april. Omkring 50 personer arbetar fortfarande på heltid med brottsutredningen.

 

http://www.dn.se/sthlm/150-brottsoffer-i-dadet-pa-drottninggatan/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17
18
19
20 21 22 23
24
25 26 27 28 29
30
<<< September 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se